Licytacje

Pensjonat o pow. 680,14m2, Gawrych Ruda 44B nad Wigrami


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-06-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do: Tadeusza Bielucha i Marii Bieluch, stanowiących:
Pensjonat o pow. 680,14m2, działka o pow. 0,1926ha, Gawrych Ruda 44B, nad Wigrami - 1184252,00zł (wartość nieruchomości to 1805075,00zł; nieruchomość obciążają 2 umowy najmu o łącznej wysokości 28697,00zł - więc wartość nieruchomości z uwzględnieniem w/w umów to kwota 1776378,00zł; umowy zawarte są  do 30 czerwca 2019r. i 30 lipca 2019r. - dotyczą jedynie części nieruchomości).  
* (Dodatkowo do nabycia bezpośrednio od dłużników, nie w trybie licytacji, nieruchomość położona bezpośrednio obok - część niewykończonego pensjonatu o pow. użytkowej około 1200,00m2 wraz z działkami o powierzchni łącznej 3,9672ha. Nr działek: 30/8, 30/9, 30/38, 142/6, 142/2, 30/3, 142/4, 142/3- bezpośredni dostep do Jeziora Długie Wigierskie).  
Nieruchomości można nabyć w 2 udziałach (łącznie 100% - każdy udział po 50%): 
1) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 592126,00zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł
2) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bieluch), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 592126,00zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-06-2018r. 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 06-06-2018r. o godz. 10:00.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-06-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do: Tadeusza Bielucha i Marii Bieluch, stanowiących:

Pensjonat o pow. 680,14m2, działka o pow. 0,1926ha, Gawrych Ruda 44B, nad Wigrami - 1184252,00zł (wartość nieruchomości to 1805075,00zł; nieruchomość obciążają 2 umowy najmu o łącznej wysokości 28697,00zł - więc wartość nieruchomości z uwzględnieniem w/w umów to kwota 1776378,00zł; umowy zawarte są  do 30 czerwca 2019r. i 30 lipca 2019r. - dotyczą jedynie części nieruchomości).  

* (Dodatkowo do nabycia bezpośrednio od dłużników, nie w trybie licytacji, nieruchomość położona bezpośrednio obok - część niewykończonego pensjonatu o pow. użytkowej około 1200,00m2 wraz z działkami o powierzchni łącznej 3,9672ha. Nr działek: 30/8, 30/9, 30/38, 142/6, 142/2, 30/3, 142/4, 142/3- bezpośredni dostep do Jeziora Długie Wigierskie).  

 

Nieruchomości można nabyć w 2 udziałach (łącznie 100% - każdy udział po 50%): 

1) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.

Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 592126,00zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł

2) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bieluch), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.

Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 592126,00zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-06-2018r. 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

Termin oglądania nieruchomości: 06-06-2018r. o godz. 10:00.  

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2625 ha, ul. Majerskiego 32 Suwałki


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00069308/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-04-2018r. o godz. 9:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,2625 ha, działka nr 35180 położonej: ul. Majerskiego 32, Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00069308/3 należącej  do: BUDBAUM Mosty i Drogi Sp. z o.o.
Suma oszacowania wynosi 244647,00 zł brutto (z podatkiem VAT) (198900,00 zł netto) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183485,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24470,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-04-2018r. -          PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Nieruchomość znajduje się na terenach produkcyjno - usługowych. Działka ogrodzona, znajduje się u zbiegu ul. Majerskiego i ul. Pułkownika Adama Koca w Suwałkach.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00069308/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-04-2018r. o godz. 9:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,2625 ha, działka nr 35180 położonej: ul. Majerskiego 32, Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00069308/3 należącej  do: BUDBAUM Mosty i Drogi Sp. z o.o.

 

Suma oszacowania wynosi 244647,00 zł brutto (z podatkiem VAT) (198900,00 zł netto) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183485,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24470,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-04-2018r. -PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Nieruchomość znajduje się na terenach produkcyjno - usługowych. Działka ogrodzona, znajduje się u zbiegu ul. Majerskiego i ul. Pułkownika Adama Koca w Suwałkach.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Rozsiewacz do nawozów UNIA Group


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-03-2018r. o godz. 11:00  w miejscowości Nienałty - Brewki 1B, gm. Zaręby Kościelne odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Rozsiewacz do nawozów UNIA Group,  1 [szt.] 9 000,00  *) 6 750,00
Grudziądz, typ MX, rok produkcji 2011, seria 5941. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-03-2018r. o godz. 11:00  w miejscowości Nienałty - Brewki 1B, gm. Zaręby Kościelne odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości         Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Rozsiewacz do nawozów UNIA Group,  1 [szt.] 9 000,00  *) 6 750,00

Grudziądz, typ MX, rok produkcji 2011, seria 5941. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

Monety przed denominacja


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2018r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika tj. ul. Sejneńska 51 pok. 101 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 600,00**) 450,00
(różne nominały)  _______________________________________________________________________________________________________________________
**) cena łączna za wszystkie sztuki 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2018r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika tj. ul. Sejneńska 51 pok. 101 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 600,00**) 450,00

(różne nominały)  _______________________________________________________________________________________________________________________

**) cena łączna za wszystkie sztuki 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Katamaran do przewozu turystów, ul. Zarzecze 1, Augustów


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2018r. o godz. 11:00  przy ul. Zarzecze 1, 16-300 Augustów, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Jednostka pływająca typu KATAMARAN 1 [szt.] 50 000,00  **) 37 500,00
do przewozu turystów, długość około 11m
pokład dolny, pokład górny, kolor biały,
napis na burcie: Hiloday Boat Ad. 886101105
Gż-01-0121, silnik suzuki, napis na tabliczce
znamionowej: DF-140, 1400-11-891452,
pokład dolny zakryty, pokład górny otwarty.  
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2018r. o godz. 11:00  przy ul. Zarzecze 1, 16-300 Augustów, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Jednostka pływająca typu KATAMARAN 1 [szt.] 50 000,00  **) 37 500,00

do przewozu turystów, długość około 11m

pokład dolny, pokład górny, kolor biały,

napis na burcie: Hiloday Boat Ad. 886101105

Gż-01-0121, silnik suzuki, napis na tabliczce

znamionowej: DF-140, 1400-11-891452,

pokład dolny zakryty, pokład górny otwarty.  

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana o pow. 0,4383 ha, Kruszki 1, gm. Przerośl


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00037579/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej (budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze), działka nr 36/1 o pow. 0,4383 ha położonej we wsi Kruszki 1, gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00037579/0 należącej  do: Jarosława Sześciło.
Blisko do Jeziora Hańcza.
Suma oszacowania wynosi 178900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119266,66zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17890,00zł w gotówce.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 890,00zł w gotówce. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-03-2018r: PKO BP S.A. O/Suwałki  86 1020 1332 0000 1302 0328 4569 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości: 05-03-2018r. o godz. 09:00.     
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00037579/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej (budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze), działka nr 36/1 o pow. 0,4383 ha położonej we wsi Kruszki 1, gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00037579/0 należącej  do: Jarosława Sześciło.

Blisko do Jeziora Hańcza.

 

Suma oszacowania wynosi 178900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119266,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 890,00zł w gotówce. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-03-2018r: PKO BP S.A. O/Suwałki  86 1020 1332 0000 1302 0328 4569 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Termin oglądania nieruchomości: 05-03-2018r. o godz. 09:00.     

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Ziemia i siedlisko wiejskie, Korytki, Wysokie gm. Raczki


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 09-03-2018r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Józefa Jarosława Gałaszewskiego stanowiącej:
1) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 5,0626ha, oznaczona nr działki 78/1, 80/1 położona w miejscowości Wysokie, gm. Raczki 
Suma oszacowania wynosi 171565,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  128673,75zł.  Rękojma wynosi: 17157,00zł.
2) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 4,9524ha, oznaczona nr działki 2/2 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 
Suma oszacowania wynosi 186398,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139798,50zł. Rękojma wynosi: 18640,00zł.
3) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 0,6885ha, oznaczona nr działki 24/2 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 
Suma oszacowania wynosi 25914,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19435,50zł. Rękojma wynosi: 2592,00zł.
4) nieruchomość gruntowa rolna zabudowana siedliskiem wiejskim o pow. 4,9643ha, oznaczona nr działki 26/1 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 
Suma oszacowania wynosi 275820,00zł (nieruchomość obciążona dożywotnią służebnością osobistą) (suma oszacowania to: 294524,00zł - 18704,00zł wartość nieruchomości minus kwota stanowiąca ograniczone prawo rzeczowe) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206865,00zł. Rękojma wynosi: 27582,00zł.
Dla ww. nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00018740/1.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-03-2018r. 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 09-03-2018r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Józefa Jarosława Gałaszewskiego stanowiącej:

1) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 5,0626ha, oznaczona nr działki 78/1, 80/1 położona w miejscowości Wysokie, gm. Raczki 

Suma oszacowania wynosi 171565,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  128673,75zł.  Rękojma wynosi: 17157,00zł.

 

2) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 4,9524ha, oznaczona nr działki 2/2 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 

Suma oszacowania wynosi 186398,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139798,50zł. Rękojma wynosi: 18640,00zł.

 

3) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 0,6885ha, oznaczona nr działki 24/2 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 

Suma oszacowania wynosi 25914,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19435,50zł. Rękojma wynosi: 2592,00zł.

 

4) nieruchomość gruntowa rolna zabudowana siedliskiem wiejskim o pow. 4,9643ha, oznaczona nr działki 26/1 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 

Suma oszacowania wynosi 275820,00zł (nieruchomość obciążona dożywotnią służebnością osobistą) (suma oszacowania to: 294524,00zł - 18704,00zł wartość nieruchomości minus kwota stanowiąca ograniczone prawo rzeczowe) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206865,00zł. Rękojma wynosi: 27582,00zł.

 

Dla ww. nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00018740/1.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-03-2018r.  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Samochody, sprzęt rolniczy, złom


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-03-2018r. o godz. 08:30 w gm. Bakałarzewo, ul. Rynek 16 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Samochód osobowy VW Transporter T4,  1 [szt.] 2 000,00  *) 1 500,00
NSI F456, rok produkcji 1992, hak, blaszak, 
kolor zielony, sprawny silnik do remontu. 
2. Samochód ciężarowy FS Lublin, nr rej. BSU 63KM,  1 [szt.] 800,00  *) 600,00
3-osobowy, skrzynia, burty metalowe, rok produkcji
1996., kolor czerwony.  
3. Przyczepa rolnicza, 1 osiowa, burty metalowe, 1 [szt.] 600,00  *) 450,00
brak tablicy rejestracyjnej, oponyi koła 8,25R 20
(z samochodu Star + drabinki x2 szt.). 
4. Pług do odśnieżania, do ciągnika nie wykończony  1 [szt.] 2 000,00  *) 1 500,00
z 3 uchwytami, wys. ok. 1,40,  
5. Złom (2 kosze siewnika, rama koloru zielonego,    1 500,00 **) 1 125,00
dług. ok. 5m, zaczep do ciągnika siodłowego, 
koloru zielonego, rama samochodowa, 
koloru czerwonego dł. ok. 3,5m, 18 rur zespolonych
z kątownikami). 
6. Chwytak samochodowy, do 1 [szt.] 400,00  **) 300,00
wys. 1,50m, siłownik. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) cena za całość 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-03-2018r. o godz. 08:30 w gm. Bakałarzewo, ul. Rynek 16 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości       Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Samochód osobowy VW Transporter T4,  1 [szt.] 2 000,00  *) 1 500,00

NSI F456, rok produkcji 1992, hak, blaszak, 

kolor zielony, sprawny silnik do remontu. 

 

2. Samochód ciężarowy FS Lublin, nr rej. BSU 63KM,  1 [szt.] 800,00  *) 600,00

3-osobowy, skrzynia, burty metalowe, rok produkcji

1996., kolor czerwony.  

 

 

3. Przyczepa rolnicza, 1 osiowa, burty metalowe, 1 [szt.] 600,00  *) 450,00

brak tablicy rejestracyjnej, oponyi koła 8,25R 20

(z samochodu Star + drabinki x2 szt.). 

 

4. Pług do odśnieżania, do ciągnika nie wykończony  1 [szt.] 2 000,00  *) 1 500,00

z 3 uchwytami, wys. ok. 1,40,  

 

5. Złom (2 kosze siewnika, rama koloru zielonego,    1 500,00 **) 1 125,00

dług. ok. 5m, zaczep do ciągnika siodłowego, 

koloru zielonego, rama samochodowa, 

koloru czerwonego dł. ok. 3,5m, 18 rur zespolonych

z kątownikami). 

 

6. Chwytak samochodowy, do 1 [szt.] 400,00  **) 300,00

wys. 1,50m, siłownik. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) cena za całość 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Telewizor/chłodziarko-zamrażarka


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-03-2018r. o godz. 08:00 przy ul. Lityńskiego 6/7 w Suwałkach, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Telewizor Philips 46PFL 3208 K/12,          1 [szt.] 800,00  *) 600,00
VIII 2013r., NO FZ1A 1334026856
2. Chłodziarko zamrażarka LG    1 [szt.] 300,00  *) 225,00
kolor srebrno-szary, wys. 1,80cm. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-03-2018r. o godz. 08:00 przy ul. Lityńskiego 6/7 w Suwałkach, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości         Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Telewizor Philips 46PFL 3208 K/12,          1 [szt.] 800,00  *) 600,00

VIII 2013r., NO FZ1A 1334026856

 

2. Chłodziarko zamrażarka LG    1 [szt.] 300,00  *) 225,00

kolor srebrno-szary, wys. 1,80cm. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

Samochód osobowy Citroen C-elysee


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-03-2018r. o godz. 08:15 przy ul. Łódzkiej 11A, 16-400 Suwałki odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN C-ELYSEE 
nr rej. BS53845, rok produkcji 2014, kolor: czarny 1 [szt.] 30 000,00  **) 22500,00
VIN VF7DDNFP0EJ573152,
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-03-2018r. o godz. 08:15 przy ul. Łódzkiej 11A, 16-400 Suwałki odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości         Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN C-ELYSEE 
nr rej. BS53845, rok produkcji 2014, kolor: czarny 1 [szt.] 30 000,00  *) 22500,00
VIN VF7DDNFP0EJ573152,
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
I

 

Równiarka drogowa Aveling Austin Aveling Barford Engineers Grautham


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-02-2018r. o godz. 09:00 
w miejscowości: 19-400 Olecko, ul Wiejska 28   (na końcu ulicy, na prawo za stawami, blisko obwodnicy, 
                                                                                                  na działce geodezyjnej 128/1)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Równiarka drogowa Aveling Austin Aveling Barford 
Engineers Grautham. EnglandMachine 1 [szt.] 20.000  **) 15.000
SG nr SG293 nr na silniku LML TD 232149FFV, nr na tabliczce, przy silniku: Levland Motors Ltd Typ AU 600451, engine type, UE 600136D5 nr CAU 9802
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. 
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-02-2018r. o godz. 09:00 

w miejscowości: 19-400 Olecko, ul Wiejska 28   (na końcu ulicy, na prawo za stawami, blisko obwodnicy,  na działce geodezyjnej 128/1)

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 

 _______________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości       Ilość     Wartość szacunkowa   Cena wywołania

________________________________________________________________

1. Równiarka drogowa Aveling Austin Aveling Barford Engineers

Grautham.EnglandMachine   1 [szt.] 20.000zł  **) 15.000zł

SG nr SG293 nr na silniku LML TD 232149FFV,

nr na tabliczce, przy silniku: Levland Motors Ltd Typ AU 600451,

engine type, UE 600136D5 nr CAU 9802

_________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. 

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.