Licytacje

Pensjonat o pow. 680,14 m 2, Gawrych Ruda 44 B, nad Wigrami.


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-01-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do: Tadeusza Bielucha i Marii Bieluch, stanowiących:
Pensjonat o pow. 680,14m2, działka o pow. 0,1926ha, Gawrych Ruda 44B, nad Wigrami - 1332283,50 zł (wartość nieruchomości to 1805075,00zł; nieruchomość obciążają 2 umowy najmu o łącznej wysokości 28697,00zł - więc wartość nieruchomości z uwzględnieniem w/w umów to kwota 1776378,00zł; umowy zawarte są  do 30 czerwca 2019r. i 30 lipca 2019r. - dotyczą jedynie części nieruchomości).  
Nieruchomości można nabyć w 2 udziałach (łącznie 100% - każdy udział po 50%): 
1) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 666141,75zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł
2) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bieluch), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 666141,75zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-01-2018r. 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 10-01-2018r. o godz. 09:00.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-01-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do: Tadeusza Bielucha i Marii Bieluch, stanowiących:

Pensjonat o pow. 680,14m2, działka o pow. 0,1926ha, Gawrych Ruda 44B, nad Wigrami - 1332283,50 zł (wartość nieruchomości to 1805075,00zł; nieruchomość obciążają 2 umowy najmu o łącznej wysokości 28697,00zł - więc wartość nieruchomości z uwzględnieniem w/w umów to kwota 1776378,00zł; umowy zawarte są  do 30 czerwca 2019r. i 30 lipca 2019r. - dotyczą jedynie części nieruchomości).  

 

Nieruchomości można nabyć w 2 udziałach (łącznie 100% - każdy udział po 50%): 

 

1) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.

Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 666141,75zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł

2) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bieluch), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.

Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 666141,75zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-01-2018r. 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Termin oglądania nieruchomości: 10-01-2018r. o godz. 09:00.  

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Banknoty i monety przed denominacją


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-01-2018r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Banknoty przed denominacją  80 [szt.] 400,00**) 200,00
(10zł - 2 szt., 20zł - 17 szt., 50zł - 5 szt.,
100zł -33 szt., 200zł - 6 szt., 500zł - 7 szt.,
1000zł - 5 szt., 2000zł - 1 szt., 5000zł - 2 szt., 
10000zł - 1 szt., 20000zł - 1 szt.) 
2. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 1500,00**) 750,00
(różne nominały)  _______________________________________________________________________________________________________________________
**) cena łączna za wszystkie sztuki 
50% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-01-2018r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Banknoty przed denominacją  80 [szt.] 400,00**) 200,00

(10zł - 2 szt., 20zł - 17 szt., 50zł - 5 szt.,

100zł -33 szt., 200zł - 6 szt., 500zł - 7 szt.,

1000zł - 5 szt., 2000zł - 1 szt., 5000zł - 2 szt., 

10000zł - 1 szt., 20000zł - 1 szt.) 

 

2. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 1500,00**) 750,00

(różne nominały)  _______________________________________________________________________________________________________________________

**) cena łączna za wszystkie sztuki 

 

50% sumy oszacowania.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

Grunty rolne i siedlisko wiejskie w Korytkach gm. Raczki


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 12-01-2018r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Józefa Jarosława Gałaszewskiego stanowiącej:
1) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 5,0626ha, oznaczona nr działki 78/1, 80/1 położona w miejscowości Wysokie, gm. Raczki 
Suma oszacowania wynosi 171565,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  128673,75zł.  Rękojma wynosi: 17157,00zł.
2) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 4,9524ha, oznaczona nr działki 2/2 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 
Suma oszacowania wynosi 186398,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139798,50zł. Rękojma wynosi: 18640,00zł.
3) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 0,6885ha, oznaczona nr działki 24/2 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 
Suma oszacowania wynosi 25914,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19435,50zł. Rękojma wynosi: 2592,00zł.
4) nieruchomość gruntowa rolna zabudowana siedliskiem wiejskim o pow. 4,9643ha, oznaczona nr działki 26/1 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 
Suma oszacowania wynosi 275820,00zł (nieruchomość obciążona dożywotnią służebnością osobistą) (suma oszacowania to: 294524,00zł - 18704,00zł wartość nieruchomości minus kwota stanowiąca ograniczone prawo rzeczowe) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206865,00zł. Rękojma wynosi: 27582,00zł.
Dla ww. nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00039463/8.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia  19-01-2018r. 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 12-01-2018r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Józefa Jarosława Gałaszewskiego stanowiącej:

1) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 5,0626ha, oznaczona nr działki 78/1, 80/1 położona w miejscowości Wysokie, gm. Raczki 

Suma oszacowania wynosi 171565,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  128673,75zł.  Rękojma wynosi: 17157,00zł.

 

2) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 4,9524ha, oznaczona nr działki 2/2 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 

Suma oszacowania wynosi 186398,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139798,50zł. Rękojma wynosi: 18640,00zł.

 

3) nieruchomość gruntowa rolna o pow. 0,6885ha, oznaczona nr działki 24/2 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 

Suma oszacowania wynosi 25914,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19435,50zł. Rękojma wynosi: 2592,00zł.

 

4) nieruchomość gruntowa rolna zabudowana siedliskiem wiejskim o pow. 4,9643ha, oznaczona nr działki 26/1 położona w miejscowości Korytki, gm. Raczki 

Suma oszacowania wynosi 275820,00zł (nieruchomość obciążona dożywotnią służebnością osobistą) (suma oszacowania to: 294524,00zł - 18704,00zł wartość nieruchomości minus kwota stanowiąca ograniczone prawo rzeczowe) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206865,00zł. Rękojma wynosi: 27582,00zł.

 

Dla ww. nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00018740/1.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia  19-01-2018r. 

 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.