Licytacje

Pensjonat o pow. 680,14m2, Gawrych Ruda 44B nad Wigrami


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-06-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do: Tadeusza Bielucha i Marii Bieluch, stanowiących:
Pensjonat o pow. 680,14m2, działka o pow. 0,1926ha, Gawrych Ruda 44B, nad Wigrami - 1184252,00zł (wartość nieruchomości to 1805075,00zł; nieruchomość obciążają 2 umowy najmu o łącznej wysokości 28697,00zł - więc wartość nieruchomości z uwzględnieniem w/w umów to kwota 1776378,00zł; umowy zawarte są  do 30 czerwca 2019r. i 30 lipca 2019r. - dotyczą jedynie części nieruchomości).  
* (Dodatkowo do nabycia bezpośrednio od dłużników, nie w trybie licytacji, nieruchomość położona bezpośrednio obok - część niewykończonego pensjonatu o pow. użytkowej około 1200,00m2 wraz z działkami o powierzchni łącznej 3,9672ha. Nr działek: 30/8, 30/9, 30/38, 142/6, 142/2, 30/3, 142/4, 142/3- bezpośredni dostep do Jeziora Długie Wigierskie).  
Nieruchomości można nabyć w 2 udziałach (łącznie 100% - każdy udział po 50%): 
1) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 592126,00zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł
2) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bieluch), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 592126,00zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-06-2018r. 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 06-06-2018r. o godz. 10:00.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-06-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do: Tadeusza Bielucha i Marii Bieluch, stanowiących:

Pensjonat o pow. 680,14m2, działka o pow. 0,1926ha, Gawrych Ruda 44B, nad Wigrami - 1184252,00zł (wartość nieruchomości to 1805075,00zł; nieruchomość obciążają 2 umowy najmu o łącznej wysokości 28697,00zł - więc wartość nieruchomości z uwzględnieniem w/w umów to kwota 1776378,00zł; umowy zawarte są  do 30 czerwca 2019r. i 30 lipca 2019r. - dotyczą jedynie części nieruchomości).  

* (Dodatkowo do nabycia bezpośrednio od dłużników, nie w trybie licytacji, nieruchomość położona bezpośrednio obok - część niewykończonego pensjonatu o pow. użytkowej około 1200,00m2 wraz z działkami o powierzchni łącznej 3,9672ha. Nr działek: 30/8, 30/9, 30/38, 142/6, 142/2, 30/3, 142/4, 142/3- bezpośredni dostep do Jeziora Długie Wigierskie).  

 

Nieruchomości można nabyć w 2 udziałach (łącznie 100% - każdy udział po 50%): 

1) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.

Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 592126,00zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł

2) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bieluch), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.

Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 888189,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 592126,00zł.  Rękojma wynosi: 88820,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-06-2018r. 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

Termin oglądania nieruchomości: 06-06-2018r. o godz. 10:00.  

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Monety przed denominacją


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-05-2018r. o godz. 10:00 kancelarii komornika tj. ul. Sejneńska 51 pok 101 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________
1. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 150,00**) 112,50
(różne nominały)  _____________________________________________________________________________________
**) cena łączna za wszystkie sztuki 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-05-2018r. o godz. 10:00 kancelarii komornika tj. ul. Sejneńska 51 pok 101 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________

1. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 150,00**) 112,50

(różne nominały) 

 _____________________________________________________________________________________

**) cena łączna za wszystkie sztuki 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Mieszkanie o pow. 48,05m2, ul. Pułaskiego 87/23 Suwałki, Mieszkanie puste, nie jest zamieszkałe.


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00056498/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-05-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Grażyny Wolińskiej tj. 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 48,05m2 składający się z (2 pokoi, przedpokoju, łazienki z wc, kuchni i piwnicy) I piętro, położony przy ul. Pułaskiego 87/23 w Suwałkach,  wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych: Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach (Adres spółdzielni: 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2A) dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00056498/7.  
Mieszkanie puste, nie jest zamieszkałe.
Suma oszacowania wynosi 148218,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111163,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14822,00zł w gotówce. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-05-2018r: PKO BP S.A. O/Suwałki  86 1020 1332 0000 1302 0328 4569 
Termin oglądania nieruchomości: 09-05-2018r. o godz. 09:00. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00056498/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-05-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Grażyny Wolińskiej tj. 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 48,05m2 składający się z (2 pokoi, przedpokoju, łazienki z wc, kuchni i piwnicy) I piętro, położony przy ul. Pułaskiego 87/23 w Suwałkach,  wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych: Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach (Adres spółdzielni: 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2A) dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00056498/7.  

 

Mieszkanie puste, nie jest zamieszkałe.


Suma oszacowania wynosi 148218,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111163,50zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14822,00zł w gotówce. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-05-2018r: PKO BP S.A. O/Suwałki  86 1020 1332 0000 1302 0328 4569 

 

Termin oglądania nieruchomości: 09-05-2018r. o godz. 09:00. 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0082ha, (położona pomiędzy ulicą Raczkowską, a Leśną w Suwałkach).


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00014418/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-05-2018r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do: Krzysztofa Łapińskiego. DZIAŁKA BUDOWLANA (położona pomiędzy ulicą Buczka, a Leśną w Suwałkach). 
Numer działki przed podziałem to m.in. 32638/4.
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0082ha, działka nr 32638/22.  
Suma oszacowania wynosi 6061,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4040,66zł. Rękojma wynosi: 610,00zł 
Dla przedmiotowej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00014418/7.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-05-2018r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.    
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW SU1S/00014418/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-05-2018r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do: Krzysztofa Łapińskiego. 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0082ha, działka nr 32638/22. Położona pomiędzy ulicą Raczkowską, a Leśną w Suwałkach. Numer działki przed podziałem to m.in. 32638/4. Działka połozona obok działek budowlanych. 

Suma oszacowania wynosi 6061,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4040,66zł. Rękojma wynosi: 610,00zł 

Dla przedmiotowej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00014418/7.


Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-05-2018r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.    


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Samochód osobowy VOLKSWAGEN PASSAT


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-04-2018r. o godz. 08:00  przy ul. Przytorowej 19, 16-400 Suwałki, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                               Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. SAMOCHÓD OSOBOWY 1 [szt.] 1500,00  *) 1125,00
VOLKSWAGEN PASSAT 
nr rej. BS 30294, VIN WVWZZZ31ZME117788, 
rok produkcji 1990, kolor szary/srebrny. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-04-2018r. o godz. 08:00  przy ul. Przytorowej 19, 16-400 Suwałki, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość            Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________

1. SAMOCHÓD OSOBOWY 1 [szt.] 1500,00  *) 1125,00

VOLKSWAGEN PASSAT 

nr rej. BS 30294, VIN WVWZZZ31ZME117788, 

rok produkcji 1990, kolor szary/srebrny. 

______________________________________________________________________________________

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 


Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Ruchomości, Rynek 16, gm. Bakałarzewo


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-04-2018r. o godz. 08:30 przy ul. Rynek 16, gm. Bakałarzewo, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
(dłużnik nie przebywa pod w/w adresem). 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
____________________________________________________________________________________________
1. Samochód osobowy VW Transporter T4, hak,  1 [szt.] 600,00  *) 450,00
NGI F456, rok produkcji 1992, hak, blaszak,
kolor zielony, niesprawny
2. Pług do odśnieżania do ciągnika nie wykończony  1 [szt.] 600,00  *) 450,00
z 3 uchwytami, wys. ok. 1,40, ramię 2m 
3. Tokarnia bez silnika, niesprawna, rok 1955,    1 [szt.] 100,00  *) 75,00
Typ 2TSL, nr 10, 
4. Frezarka KREBS, około 80 letnia,  1 [szt.] 300,00  *) 225,00
5. Dmuchawa do śniegu SER. NO, 7-10 M 1 [szt.] 100,00  *) 75,00
65509, Aviens co, Brillion. Wisc. U.S.A. 
kolor czerwon,   
6. Motocykl, chopper, czarny, 1 [szt.] 400,00  *) 300,00
prawd. prod. USA, nr na silniku 3841, 
nr na głowicy LA2A, opony Dualifer, Challenger,
niesprawny,  
7. Skrzynia biegów ZF, typ 16S151,  1 [szt.] 100,00  *) 75,00
nr 1315051001, 
8. Siłownik do koparki (3 szt.),  5 [szt.] 300,00*)*) 225,00
osie do samochodu ciężarowego
BPW Typ ZZ 110 TDB 0054 (2 szt.)
9. Bloczki betonowe 30cmx24cmx12cm  500 [szt.] 500,00*)*) 375,00
____________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) cana za wszystkie sztuki
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-04-2018r. o godz. 08:30 przy ul. Rynek 16, gm. Bakałarzewo, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: (dłużnik nie przebywa pod w/w adresem). 

 ____________________________________________________________________________________________________


Lp. Nazwa ruchomości         Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

____________________________________________________________________________________________

1. Samochód osobowy VW Transporter T4, hak,  1 [szt.] 600,00  *) 450,00

NGI F456, rok produkcji 1992, hak, blaszak,

kolor zielony, niesprawny


2. Pług do odśnieżania do ciągnika nie wykończony  1 [szt.] 600,00  *) 450,00

z 3 uchwytami, wys. ok. 1,40, ramię 2m 

3. Tokarnia bez silnika, niesprawna, rok 1955,    1 [szt.] 100,00  *) 75,00

Typ 2TSL, nr 10, 


4. Frezarka KREBS, około 80 letnia,  1 [szt.] 300,00  *) 225,005. Dmuchawa do śniegu SER. NO, 7-10 M 1 [szt.] 100,00  *) 75,00

65509, Aviens co, Brillion. Wisc. U.S.A. 

kolor czerwon,   


6. Motocykl, chopper, czarny, 1 [szt.] 400,00  *) 300,00

prawd. prod. USA, nr na silniku 3841, 

nr na głowicy LA2A, opony Dualifer, Challenger,

niesprawny,  


7. Skrzynia biegów ZF, typ 16S151,  1 [szt.] 100,00  *) 75,00

nr 1315051001, 


8. Siłownik do koparki (3 szt.),  5 [szt.] 300,00*)*) 225,00

osie do samochodu ciężarowego

BPW Typ ZZ 110 TDB 0054 (2 szt.)9. Bloczki betonowe 30cmx24cmx12cm  500 [szt.] 500,00*)*) 375,00

____________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) cana za wszystkie sztuki


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 


Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.