Licytacje

Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0896ha ul. Garbaska w Filipowie


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 42,95 m2 w złym stanie technicznym, działki nr 1716, 1717 o łącznej pow. 0,0896 ha, nieruchomość położona przy ul. Garbaskiej w  Filipowie ( pomiędzy domami o numerach 19 i 25)  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00020789/3.        
Suma oszacowania wynosi 28 877,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi   21657,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2890,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-06-2019r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569. 
godnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 42,95 m2 w złym stanie technicznym, działki nr 1716, 1717 o łącznej pow. 0,0896 ha, nieruchomość położona przy ul. Garbaskiej w  Filipowie (pomiędzy domami o numerach 19 i 25)  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00020789/3.        

Suma oszacowania wynosi 28 877,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi   21657,75zł.


Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2890,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-06-2019r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569. 


godnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

Agregat prądotwórczy, Wibromłot, ul. Słoneczna 45, Olsztyn (Baza MPEC)


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-05-2019r. o godz. 11:00 pod adresem: 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 45 (Baza MPEC) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Agregat prądotwórczy Fogo, typ FD 200RC,    1 [szt.] 50 000,00  **) 37500,00
rok produkcji 2011, nr fabryczny D 5428, 
współczynnik mocy znamionowej KVA 200, 
silnik D00SAN 2009r,nr ESPC05966-52, 
prądnica meccalte, typ E CO38-ZSN/4
rok XI, 2010r., nr 000145631
2.    Wibromłot, TUNKERS, PE 3604, 2009r.,                      1 [szt.]         60 000,00 **)                 45000,00
        tłumik drgań, sterownica PE 3604, 2009r.   
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-05-2019r. o godz. 11:00 pod adresem: 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 45 (Baza MPEC) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości: 

___________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości         Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Agregat prądotwórczy Fogo, typ FD 200RC,    1 [szt.] 50 000,00  **) 37500,00

rok produkcji 2011, nr fabryczny D 5428, 

współczynnik mocy znamionowej KVA 200, 

silnik D00SAN 2009r,nr ESPC05966-52, 

prądnica meccalte, typ E CO38-ZSN/4

rok XI, 2010r., nr 000145631

2.    Wibromłot, TUNKERS, PE 3604, 2009r.,                      1 [szt.]         60 000,00 **)                 45000,00

        tłumik drgań, sterownica PE 3604, 2009r.   

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Samochód osobowy AUDI A3


 

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019r. o godz. 09:00 pod adresem: 16-420 Raczki, ul. Balukiewicza 5 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Samochód osobowy AUDI A3, hatchback, 2002r.  1 [szt.] 8 000,00  *) 6 000,00
nr rej. BS 67732, VIN WAUZZZ8L83A003515
kolor ciemnoszary, pojemnosc 1781, moc 132
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019r. o godz. 09:00 pod adresem: 16-420 Raczki, ul. Balukiewicza 5 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości: 

___________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Samochód osobowy AUDI A3, hatchback, 2002r.  1 [szt.] 8 000,00  *) 6 000,00

nr rej. BS 67732, VIN WAUZZZ8L83A003515

kolor ciemnoszary, pojemnosc 1781, moc 132

___________________________________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 3,75ha, Poddubówek, Suwałki


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2019r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolną niezadudowaną o pow. 3,75ha działka nr 48, 51, 52, 58 położonej: 16-400 Suwałki, Poddubówek, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00056595/7. 
Nieruchomość położona pomiędzy działkami zabudowanymi. Działki tworzą prostokąt o wymiarach około 50 m * 800m. Krótszy bok graniczy z drogą asfaltową.  
Suma oszacowania wynosi 166 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 125100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16700,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-05-2019r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik informuje, że licytowana nieruchomość stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu Ustawy o Kształtowaniu Ustroju rolnego z dnia 11-04-2003r. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem idywidualnym jest jeden z małżonków. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha (dzierżawy i najem należy doliczyć do posiadanego areału - łącznie nie może przekraczać z tym, co kupi 300ha), posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu oraz wykaz z rejestru gruntów. Dowodem posiadania kwalifikacji rolnych reguluje rozporządzenie z dnia 17-01-2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych. (Dz. U. 2012, poz. 109). Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty oraz w innych przypadkach może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administarcyjnej, wydanej na wniosek zainteresowanego. Regulacje powyższe nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez: a) osobę bliską zbywcy, b) jednostę samorządu terytorialnego, c) Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do inncyh kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Dokumenty w/w należy przedłożyć bezpośrednio przed licytacją do rąk komornika.     
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2019r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolną niezadudowaną o pow. 3,75ha, działki nr 48, 51, 52, 58 położonej: 16-400 Suwałki, Poddubówek, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00056595/7. 

Nieruchomość położona pomiędzy działkami zabudowanymi. Działki tworzą prostokąt o wymiarach około 50 m * 800m. Krótszy bok graniczy z drogą asfaltową.  

Suma oszacowania wynosi 166 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 125100,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16700,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-05-2019r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik informuje, że licytowana nieruchomość stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu Ustawy o Kształtowaniu Ustroju rolnego z dnia 11-04-2003r. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem idywidualnym jest jeden z małżonków. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha (dzierżawy i najem należy doliczyć do posiadanego areału - łącznie nie może przekraczać z tym, co kupi 300ha), posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu oraz wykaz z rejestru gruntów. Dowodem posiadania kwalifikacji rolnych reguluje rozporządzenie z dnia 17-01-2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych. (Dz. U. 2012, poz. 109). Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty oraz w innych przypadkach może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administarcyjnej, wydanej na wniosek zainteresowanego. Regulacje powyższe nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez: a) osobę bliską zbywcy, b) jednostę samorządu terytorialnego, c) Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do inncyh kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Dokumenty w/w należy przedłożyć bezpośrednio przed licytacją do rąk komornika.     

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

udział 1/2 lokalu mieszkalnego o pow. 33,29m2, ul. Osiedle II 1/33 w Suwałkach


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńskiej 30 16-400 Suwałki odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Osiedle II 1/33 w Suwałkach, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 33,29m2, składającego się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i piwnicy o pow. 6,10 m2. Udział związany z własnością lokalu wynoszący 21/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu objętego KW SUIS/00023272/7 (działka nr 11219) o powierzchni 0,0543ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00036888/2.
Mieszkanie położone jest na I piętrze, do remontu, nie jest zamieszkałe.
Suma oszacowania wynosi 57256,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 42942,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5750,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-05-2019r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569. 
Termin oglądania nieruchomości: 08-05-2019r. o godz. 09:00.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńskiej 30 16-400 Suwałki odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Osiedle II 1/33 w Suwałkach, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 33,29m2, składającego się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i piwnicy o pow. 6,10 m2. Udział związany z własnością lokalu wynoszący 21/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu objętego KW SUIS/00023272/7 (działka nr 11219) o powierzchni 0,0543ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00036888/2. 

Mieszkanie położone jest na I piętrze, do remontu, nie jest zamieszkałe.

 

Suma oszacowania wynosi 57256,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 42942,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5750,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-05-2019r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569. 

 

Termin oglądania nieruchomości: 08-05-2019r. o godz. 09:00.  

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Samochód osobowy Renault Laguna Combi


 

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-04-2019r. o godz. 09:00 pod adresem: na parkingu przy Kancelarii Komornika ul. Sejneńska 51, 16-400 Suwałki odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. RENAULT LAGUNA Combi, kolor grafitowy,    1 [szt.] 24 000,00  *) 12 000,00
pojemność silnika 2,0, diesel, nr rej. BSU98NW, 
VIN VF1KT3S0645596432, rok produkcji 2011,
         uszkodzony siłownik klapy bagażnika, lekkie wgniecenie progu z prawej strony.  
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-04-2019r. o godz. 09:00 pod adresem: na parkingu przy Kancelarii Komornika ul. Sejneńska 51, 16-400 Suwałki odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości: 

___________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

___________________________________________________________________________________________________________________

1. RENAULT LAGUNA Combi, kolor grafitowy,    1 [szt.] 24 000,00  *) 12 000,00

pojemność silnika 2,0, diesel, nr rej. BSU98NW, 

VIN VF1KT3S0645596432, rok produkcji 2011,

         uszkodzony siłownik klapy bagażnika, lekkie wgniecenie progu z prawej strony.  

___________________________________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Ruchomości Nowa Wieś 9, 16-400 Suwałki (były Ośrodek "Maniówka")


 

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-04-2019r. o godz. 10:00 pod adresem: Nowa Wieś 9, 16-400 Suwałki (były Ośrodek Rehabilitacyjny "Maniówka"), odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Łóżko sosnowe 1 osobowe z materacem  28 [szt.] 80,00 *) 60,00
2. Fotel rozkładany  2 [szt.] 60,00 *) 45,00
3. Fotel rozkładany miękki obity materiałem w kwiaty  1 [szt.] 80,00  *) 60,00
4. Fotel (krzesło) uginany (jasny beż)  4 [szt.] 60,00 *) 45,00
5. Stolik okrągły z płyty (średnica ok 70 cm)  1 [szt.] 30,00 *) 22,50
6. Krzesła drewniane    55 [szt.] 30,00 *) 22,50
7. Szafka nocna  24 [szt.] 20,00 *) 15,00
8. Szafa ubraniowa 2 skrzydłowa  9 [szt.] 80,00 *) 60,00
9. Szafa ubraniowa drzwi przesuwne    2 [szt.] 70,00 *) 52,50
10. Stolik okrągły (śr. ok. 50cm) z płyty  3 [szt.] 30,00 *) 22,50
11. Stolik kwadratowy, metalowe nogi, dł. 60cm  6 [szt.] 50,00 *) 37,50
12. Krzesła tapicerowane    8 [szt.] 30,00 *) 22,50
13. Łóżko sosnowe 2 osobowe    1 [szt.] 80,00 *) 60,00
14. Łóżko piętrowe, metalowe  1 [szt.] 80,00 *) 60,00
15. Stolik drewniany (szer. ok. 70cm)    9 [szt.] 50,00 *) 37,50
16. Witryna szkłana (6 drzwiowa)    2 [szt.] 100,00 *) 75,00
17. Stół owalny rozkładany z płyty (dł. 1,40cm)  1 [szt.] 100,00 *) 75,00
18. Ramka do tablicy rejestr. do samochodu  ( napis 
         Pogodne Suwałki)  41 [szt.] 8,00 *) 6,00
19. Koszulki młodzieżowe z krótkim rękawem (napis
          Pogodne Suwałki, różne kolory) 104 [szt.] 10,00 *) 7,50
20. Naleśnikarka Royal, Catering, model  RCEC-1K 
(2012r.) 1 [szt.] 200,00 *) 150,00
21. Opiekacz 2 komorowy, 2009, STAR 10 Sp. A nr 
310226 1 [szt.] 150,00  *) 112,50
22. Kuchenka 4 palnikowa, gazowa, gastronomiczna         1 [szt.] 400,00  *) 300,00
23. Okap ze stali nierdzewnej, gastronomiczny  1 [szt.] 60,00  *) 45,00
24. Kuchenka gazowa 4 palnikowa Beko z piekarnikiem  1 [szt.] 40,00  *) 30,00
25. Chłodziarka szokowa Porkka BC  1 [szt.] 200,00  *) 150,00
26. Roller grill model 772071  1 [szt.] 100,00  *) 75,00
27. Telewizor Panasonic LCD TV, TX-L47 E5E  1 [szt.] 200,00  *) 150,00
28. Monitor komputerowy Philips, 2011, model 227E3LP 
H. SV/00 1 [szt.] 50,00  *) 37,50
29. Łóżko sosnowe z materacem, 1 osobowe  8 [szt.] 80,00 *) 60,00
30. Łóżko 2 osobowe, sosnowe    1 [szt.] 90,00  *) 67,50
31. Szafa ubraniowa 2 skrzydłowa  8 [szt.] 80,00 *) 60,00
32. Szafka nocna  9 [szt.] 20,00 *) 15,00
33. Krzesła drewniane    13 [szt.] 30,00 *) 22,50
34. Fotel rozkładany    1 [szt.] 60,00 *) 45,00
35. Stolik okrągły (50cm średnica)  2 [szt.] 30,00 *) 22,50
36. Stolik kwadratowy z pleksy (bok ok. 50 cm)  2 [szt.] 50,00 *) 37,50
37. Łóżko do masażu  6 [szt.] 100,00 *) 75,00
38. Klatka rehabilitacyjna Ugol  2 [szt.] 100,00 *) 75,00
39. Drabinki gimnastyczne (4 częściowe)    1 [szt.] 100,00 *) 75,00
40. Stolik do rehabilitacji z obciążnikami  1 [szt.] 200,00 *) 150,00
41. Lampa Sollux (do nagrzewania ciała)  1 [szt.] 100,00 *) 75,00
42. Lampa utrafioletowa Zepter Bioptron  1 [szt.] 100,00 *) 75,00
43. Sonicator 740, REF 740 CE(USA)  1 [szt.] 100,00 *) 75,00
44. Laser biostymulujący Laserwave CTL 110611  1 [szt.] 100,00 *) 75,00
45. Niszczarka dokumentówAlligator 1020 CC+  1 [szt.] 60,00 *) 45,00
46. Monitor Philips ( XI 2012) 1 [szt.] 50,00 *) 37,50
47. Kalkulator Citizen SDC - 44LS, nr 110102  1 [szt.] 20,00 *) 15,00
48. Krzesła plastikowe(niebieskie)łącznie 6szt  1 [szt.] 60,00 *) 45,00
49. Łóżko z polem magnetycznym, magnetronic  1 [szt.] 200,00 *) 150,00
MF- 10, SM2525 z 3 elementami
50. Krzesło tapicerowane, kolor niebieski  12 [szt.] 30,00 *) 22,50
51. Krzesło metalowe brązowe    11 [szt.] 30,00 *) 22,50
52. Krzesło, siedzisko ze skai, oparcie metalowe  17 [szt.] 30,00 *) 22,50
53. Stojak z ekranem  1 [szt.] 80,00 *) 60,00
54. Szafka metalowa wys. 150cm  1 [szt.] 80,00 *) 60,00
55. Krzesła barowe (hokery)  6 [szt.] 40,00 *) 30,00
56. Gra Darts - automat do gry w lotki  1 [szt.] 50,00 *) 37,50
57. Rower Grand turystyczny, niebieski  7 [szt.] 80,00 *) 60,00
58. Stół pleksa, metalowe nogi, kolor brązowy    7 [szt.] 50,00 *) 37,50
59. Krzesło metalowe brązowe    24 [szt.] 30,00 *) 22,50
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi  3/4 sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 Komornik Sądowy
 Tomasz Zakrzewski
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-04-2019r. o godz. 10:00 pod adresem: Nowa Wieś 9, 16-400 Suwałki (były Ośrodek Rehabilitacyjny "Maniówka"), odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości: 

___________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Łóżko sosnowe 1 osobowe z materacem  28 [szt.] 80,00 *) 60,00

2. Fotel rozkładany  2 [szt.] 60,00 *) 45,00

3. Fotel rozkładany miękki obity materiałem w kwiaty  1 [szt.] 80,00  *) 60,00

4. Fotel (krzesło) uginany (jasny beż)  4 [szt.] 60,00 *) 45,00

5. Stolik okrągły z płyty (średnica ok 70 cm)  1 [szt.] 30,00 *) 22,50

6. Krzesła drewniane    55 [szt.] 30,00 *) 22,50

7. Szafka nocna    24 [szt.]  20,00 *) 15,00

8. Szafa ubraniowa 2 skrzydłowa  9 [szt.] 80,00 *) 60,00

9. Szafa ubraniowa drzwi przesuwne    2 [szt.] 70,00 *) 52,50

10. Stolik okrągły (śr. ok. 50cm) z płyty  3 [szt.] 30,00 *) 22,50

11. Stolik kwadratowy, metalowe nogi, dł. 60cm  6 [szt.] 50,00 *) 37,50

12. Krzesła tapicerowane    8 [szt.] 30,00 *) 22,50

13. Łóżko sosnowe 2 osobowe    1 [szt.] 80,00 *) 60,00

14. Łóżko piętrowe, metalowe  1 [szt.] 80,00 *) 60,00

15. Stolik drewniany (szer. ok. 70cm)    9 [szt.] 50,00 *) 37,50

16. Witryna szkłana (6 drzwiowa)    2 [szt.] 100,00 *) 75,00

17. Stół owalny rozkładany z płyty (dł. 1,40cm)  1 [szt.] 100,00 *) 75,00

18. Ramka do tablicy rejestr. do samochodu  ( napis 

         Pogodne Suwałki)  41 [szt.] 8,00 *) 6,00

19. Koszulki młodzieżowe z krótkim rękawem (napis

          Pogodne Suwałki, różne kolory) 104 [szt.] 10,00 *) 7,50

20. Naleśnikarka Royal, Catering, model  RCEC-1K 

(2012r.) 1 [szt.] 200,00 *) 150,00

21. Opiekacz 2 komorowy, 2009, STAR 10 Sp. A nr 

310226 1 [szt.] 150,00  *) 112,50

22. Kuchenka 4 palnikowa, gazowa, gastronomiczna         1 [szt.] 400,00  *) 300,00

23. Okap ze stali nierdzewnej, gastronomiczny  1 [szt.] 60,00  *) 45,00

24. Kuchenka gazowa 4 palnikowa Beko z piekarnikiem  1 [szt.] 40,00  *) 30,00

25. Chłodziarka szokowa Porkka BC  1 [szt.] 200,00  *) 150,00

26. Roller grill model 772071  1 [szt.] 100,00  *) 75,00

27. Telewizor Panasonic LCD TV, TX-L47 E5E  1 [szt.] 200,00  *) 150,00

28. Monitor komputerowy Philips, 2011, model 227E3LP 

H. SV/00 1 [szt.] 50,00  *) 37,50

29. Łóżko sosnowe z materacem, 1 osobowe  8 [szt.] 80,00 *) 60,00

30. Łóżko 2 osobowe, sosnowe    1 [szt.] 90,00  *) 67,50

31. Szafa ubraniowa 2 skrzydłowa  8 [szt.] 80,00 *) 60,00

32. Szafka nocna  9 [szt.] 20,00 *) 15,00

33. Krzesła drewniane    13 [szt.] 30,00 *) 22,50

34. Fotel rozkładany    1 [szt.] 60,00 *) 45,00

35. Stolik okrągły (50cm średnica)  2 [szt.] 30,00 *) 22,50

36. Stolik kwadratowy z pleksy (bok ok. 50 cm)  2 [szt.] 50,00 *) 37,50

37. Łóżko do masażu  6 [szt.] 100,00 *) 75,00

38. Klatka rehabilitacyjna Ugol  2 [szt.] 100,00 *) 75,00

39. Drabinki gimnastyczne (4 częściowe)    1 [szt.] 100,00 *) 75,00

40. Stolik do rehabilitacji z obciążnikami  1 [szt.] 200,00 *) 150,00

41. Lampa Sollux (do nagrzewania ciała)  1 [szt.] 100,00 *) 75,00

42. Lampa utrafioletowa Zepter Bioptron  1 [szt.] 100,00 *) 75,00

43. Sonicator 740, REF 740 CE(USA)  1 [szt.] 100,00 *) 75,00

44. Laser biostymulujący Laserwave CTL 110611  1 [szt.] 100,00 *) 75,00

45. Niszczarka dokumentówAlligator 1020 CC+  1 [szt.] 60,00 *) 45,00

46. Monitor Philips ( XI 2012) 1 [szt.] 50,00 *) 37,50

47. Kalkulator Citizen SDC - 44LS, nr 110102  1 [szt.] 20,00 *) 15,00

48. Krzesła plastikowe(niebieskie)łącznie 6szt  1 [szt.] 60,00 *) 45,00

49. Łóżko z polem magnetycznym, magnetronic  1 [szt.] 200,00 *) 150,00

MF- 10, SM2525 z 3 elementami

50. Krzesło tapicerowane, kolor niebieski  12 [szt.] 30,00 *) 22,50

51. Krzesło metalowe brązowe    11 [szt.] 30,00 *) 22,50

52. Krzesło, siedzisko ze skai, oparcie metalowe  17 [szt.] 30,00 *) 22,50

53. Stojak z ekranem  1 [szt.] 80,00 *) 60,00

54. Szafka metalowa wys. 150cm  1 [szt.] 80,00 *) 60,00

55. Krzesła barowe (hokery)  6 [szt.] 40,00 *) 30,00

56. Gra Darts - automat do gry w lotki  1 [szt.] 50,00 *) 37,50

57. Rower Grand turystyczny, niebieski  7 [szt.] 80,00 *) 60,00

58. Stół pleksa, metalowe nogi, kolor brązowy    7 [szt.] 50,00 *) 37,50

59. Krzesło metalowe brązowe    24 [szt.] 30,00 *) 22,50

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi  3/4 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 Komornik Sądowy

 Tomasz Zakrzewski

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

*) cena za sztukę

 

Samochód osobowy Mercedes Benz C 180


 

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-04-2019r. o godz. 08:00 pod adresem: na parkingu strzeżonym przy ul. Daszyńskiego 2 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Samochód osobowy    1 [szt.] 3 000,00  *) 1500,00
Mercedes Benz C180 
sedan, benzyna, kolor czarny, VIN WDC 2030352R007809, rok produkcji około 2000, automat, kierownica po prawej stronie (,,anglik"), na parkingu   strzeżonym od około 3 lat, brak tablic rejestracyjnych, na przedniej szybie naklejka: nr rej. BS61537.
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 Komornik Sądowy
 Tomasz Zakrzewski
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukęOBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-04-2019r. o godz. 08:00 pod adresem: na parkingu strzeżonym przy ul. Daszyńskiego 2 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości: 

___________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Samochód osobowy    1 [szt.] 3 000,00  *) 1500,00

Mercedes Benz C180 

sedan, benzyna, kolor czarny, VIN WDC 2030352R007809, rok produkcji około 2000, automat, kierownica po prawej stronie (,,anglik"),

na parkingu strzeżonym od około 3 lat, brak tablic rejestracyjnych, na przedniej szybie naklejka: nr rej. BS61537.

___________________________________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 Komornik Sądowy

 Tomasz Zakrzewski


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

*) cena za sztukę