Licytacje

Dom jednorodzinny (1/3 udziału) ul. Nadrzeczna 142, Augustów


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1A/00002574/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2015r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do Romualdy Ławrynowicz i Eugeniusza Zdzisława Ławrynowicz stanowiącej:
- nieruchomość gruntowa zabudowana (1/3 udziału): dom jednorodzinny z przybudówkami o pow. użytkowej 235,98m2, pomieszczenia pomocnicze w wysokim przyziemiu o pow. 161,18m2, działka nr 2843, o pow. 0,0587ha, położona przy ul. Nadrzecznej 142 w Augustowie, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1A/00002574/4.
Nad Jeziorem Necko (po drugiej stronie ulicy).

Suma oszacowania wynosi 176 112,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 117 408,00zł. Rękojma wynosi: 17 612,00zł w gotówce. (Suma 100% udziałów to 528335,00zł).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-03-2015r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Termin oglądania nieruchomości: 05-03-2015r. o godz. 13:00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pensjonat w Gawrych Rudzie 44B, nad Wigrami i ziemia o pow. 4,6882ha


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2015r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do: Tadeusza Bieluch i Marii Bieluch, stanowiących:
I ) Pensjonat o pow. 680,14m2, działka o pow. 0,1926ha, Gawrych Ruda 44B, nad Wigrami - 1349068,50zł
II ) Ziemia rolna, działka o pow. 4,6882ha, Gawrych Ruda, nad Wigrami (przylega do Jeziora Okrągłe) - 406125,00zł
Każdą z w/w nieruchomości można nabyć w 2 udziałach (po 1/2):

1) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 899379,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 674534,25zł. Rękojma wynosi: 89940,00zł
2) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bieluch), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 899379,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 674534,25zł. Rękojma wynosi: 89940,00zł
3) ziemia rolna: nieruchomość gruntowa niezabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda, działki nr 132/17, 132/9, 133/1 o pow. 4,6882ha dla którejWydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00046509/5.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 270750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203062,50zł. Rękojma wynosi: 27100,00zł
4) ziemia rolna: nieruchomość gruntowa niezabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bialuch), Gawrych Ruda, działki nr 132/17, 132/9, 133/1 o pow. 4,6882ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00046509/5.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 270750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203062,50zł. Rękojma wynosi: 27100,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-03-2015r.
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569
Termin oglądania nieruchomości: 05-03-2015r. o godz. 10:00
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dom mieszkalny pow. 69,90m2, Dowspuda 28 gm. Raczki i ziemia o pow. 5,3468ha Planta gm. Raczki


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do Piotra Jana Zalewskiego:
1) nieruchomość rolna zabudowana: dom mieszkalny (pow. 69,90m2), budynki gospodarcze, działka nr 63, pow. 0,6891ha Dowspuda 28 gm. Raczki, (nieruchomość obciążona służebnością mieszkania), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00023080/4 .

Suma oszacowania wynosi 111 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 700,00zł. Rękojma wynosi: 11200,00zł

2) nieruchomość rolna niezabudowana: działka 33/3, pow. 5,3468ha, położona we wsi Planta gm. Raczki, kształt działki zbliżony do kwadratu, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00023787/0.

Suma oszacowania wynosi 129200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96900,00zł. Rękojma wynosi: 12920,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-03-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 05-03-2015r. o godz. 11:30.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dom jednorodzinny (1/3 udziału) ul. Kosynierów 18 w Suwałkach


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00013004/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-02-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja niewydzielonej części nieruchomości: 3/32 udziału w nieruchomości gruntowej o pow. 740,00m2, działka nr 31702, dom jednorodzinny, budynek gospodarczy i altana położony przy ul. Kosynierów 18 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o nr KW SU1S/00013004/5 należącej do: Stanisława Tylendy.

Suma oszacowania wynosi 24 736,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16490,67zł. (wartość oszacownia 100% udziału wynosi 263847,00zł).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 474,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-02-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 05-02-2015r. o godz. 10:00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. 61,97m2 ul. 1-go Maja 22, Raczki


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00014079/8Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-02-2015r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości guntowej zabudowanej: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 61,97m2, budynek gospodarczy o pow. użytkowej 9,07m2, działka nr 611/1 o pow. 0,0206ha położonej przy ul. 1 -go Maja 22, Raczki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00014079/8 należący do Sadorskiej Ewy.

Suma oszacowania wynosi 103420,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77565,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10342,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-02-2015r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Termin oględzin nieruchomości: 05-02-2015r. o godz. 11:00

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ford Expedition


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Km 2007/14, KM 2366/14, KM 1872/14, 3239/14
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-01-2015r. o godz. 10:00  w lokalu: Auto-Pomoc Parking Strzeżony Jaśkiewicz Tadeusz 16-400 Suwałki, Bród Mały 8B  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1. Samochód osobowy marki Ford Expedition rok prod.
1997, nr rej. BS 78834, automat z hakiem,      1 [szt.]     5000,00  **)    3750,00
poj. sil. 5,4 z gazem,  kolor niebieski metalik,
uszkodzony przedni zderzak, uszkodzona lampa tylna lewa,
 lekko uszkodzone przednie nadkole, brak kluczyka
_______
________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.