Licytacje

Mieszkanie o pow. 39,60m2 Czerwonka gm. Szypliszki


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00055863/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2014r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej. Mieszkanie składające się z 2 pokoi (1 pokój na poddaszu), kuchni, o pow. 39,60m2 wraz z udziałem związany z własnością lokalu 4794/10000 części wspólnej budynku i gruntu objętej KWSU1S/00029403/7 położonej w Czerwonce gm. Szypliszki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00055863/0 należącej do: Wiesława Pawłowskiego i Wandy Ireny Pawłowskiej (mieszkanie położone jest w budynku 3 rodzinnym).

Suma oszacowania wynosi 40 871,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30653,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 090,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 05-12-2014r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 04-12-2014r. o godz. 09:00.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość zabudowana Garbas II 8/1 gm. Filipów


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja następujących nieruchomości należących do Mirosława Krasnoborskiego i Jacka Dźwilewskiego:
1. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, 2 kondygnacje mieszkalne, poddasze, piwnica z garażem, pow. 91,00m2 z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 125/1000 o nr KW SU1S/ 00034023. Dom w zabudowie szeregowej (skrajny segment), położony w Garbas II 8/1 gm. Filipów, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00048181/3
Suma oszacowania wynosi 77900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 51933,33zł. Rękojma wynosi: 7790,00zł
Dom nie jest zamieszkały.
2. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, działka nr 193 o pow. 20,00m2 położona w Garbas II gm. Filipów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00048179/6
Suma oszacowania wynosi 1160,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 773,33zł. Rękojma wynosi: 116,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 05-12-2014r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 04-12-2014r. o godz. 10:00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dom jednorodzinny o pow. 38,57m2 ul. Bulwarowa 11A S-ki


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Ryszarda Tylendy stanowiącej:

1. nieruchomość gruntowa zabudowana: dom jednorodzinny o pow. 38,57m2, pomieszczenia pomocnicze o pow. 26,45m2, działka nr 22127/2 o pow. 0,0271ha, położony przy ul. Bulwarowej 11A w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach nie prowadzi księgi wieczystej.
Suma oszacowania wynosi 69 240,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 930,00zł. Rękojma wynosi: 6 924,00zł.

2. nieruchomość gruntowa niezabudowana (1/2 udziału) - droga dojazdowa do domu przy ul. Bulwarowej 11A, działka o powierzchni 0,0095ha, nr 22127/3 położona przy ul.Bulwarowej w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00069269/7
Suma oszacowania wynosi 7364,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5523,00zł. Rękojma wynosi: 737,00zł. (Suma 100% udziału to 14727,00zł).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 05-12-2014r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Termin oglądania nieruchomości: 04-12-2014r. o godz. 08:30

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek kawiarni o pow. 266,00m2 ul. Nad Nettą w Augustowie


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2014r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Romualdy Ławrynowicz i Eugeniusza Zdzisława Ławrynowicz stanowiącej:
1. nieruchomość gruntowa zabudowana - rozpoczęta budowa: budynek kawiarni (stan zerowy oraz ściany 1 kondygnacji) o pow. użytkowej wg. projektu 266,00m2, działka nr 2844, o pow. 0,0207ha, położona przy ul. Nad Nettą w Augustowie, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1A/00014224/3.
Nad Jeziorem Necko (po drugiej stronie ulicy). Nieruchomość graniczy z działką - Narzeczna 142.
Suma oszacowania wynosi 247 813,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 859,75zł. Rękojma wynosi: 24782,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 05-12-2014r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 04-12-2014r. o godz. 11:00.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dom jednorodzinny (1/3 udziału) o pow. 235,98m2 ul. Nadrzeczna 142 w Augustowie


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2014r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Romualdy Ławrynowicz i Eugeniusza Zdzisława Ławrynowicz stanowiącej:

2. nieruchomość gruntowa zabudowana (1/3 udziału): dom jednorodzinny z przybudówkami o pow. użytkowej 235,98m2, pomieszczenia pomocnicze w wysokim przyziemiu o pow. 161,18m2, działka nr 2843, o pow. 0,0587ha, położona przy ul. Nadrzecznej 142 w Augustowie, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1A/00002574/4.
Nad Jeziorem Necko (po drugiej stronie ulicy).
Suma oszacowania wynosi 176112,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132084zł. Rękojma wynosi:17612,00zł. (Suma 100% udziałów to 528335,00zł).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 05-12-2014r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 04-12-2014r. o godz. 11:00.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ford ExpeditionOBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Km 2007/14, Km1872/14, KM 2366/14, KM3239/14
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-12-2014r. o godz. 10:00 na parkingu strzeżonym w miejscowości Bród Mały 8B, 16-400 Suwałki
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Samochód osobowy marki Ford Expedition rok prod.
1997, nr rej. BS 78834, automat z hakiem,      1 [szt.]     12 000,00  **)    9 000,00
poj. sil. 5,4 z gazem, kolor niebieski metalik,
 uszkodzony przedni zderzak, uszkodzona lampa tylna lewa,
lekko uszkodzone przednie nadkole,
stan licznika 199095 mil
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Ford TransitOBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
KM 751/14, KM 748/14, KM 2377/14
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-12-2014r. o godz. 09:00  w lokalu:
16-400 Suwałki, Łomżyńska 15
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FORD TRANSIT 2.5 D
rok prod. 1999 KOLOR: BIAŁY, nr rej. BS45551     1 [szt.]     7 000,00  **)    5 250,00
    VIN WF0LXXCPVLXM70398,
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.